Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 218/27.4.2023 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει Συνήγορο του Φοιτητή του Ιδρύματος, τον κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής με θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους με λήξη της θητείας την 31.8.2024.

Οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητήείναι οι αναφερόμενες στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.7.2022 τ.Α΄).